Category: herge

Tintin Cracking a Joke

(via Tintin)The Thomson Twins

(via Tintin)