Miami Beach Miami Beach fun from 1942.(via Nostalgia)Miami Beach 

Miami Beach fun from 1942.

(via Nostalgia)

Posted in 1940s, 1942, 40s, beachwear, fourties