Miami Beach Miami Beach fun from 1942.(via Nostalgia)Miami Beach 

Miami Beach fun from 1942.

(via Nostalgia)