The Thomson Twins(via Tintin)The Thomson Twins

(via Tintin)